Ευρετήριο Άρθρου

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για φοιτητές/τριες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από́ τις υπηρεσίες των ΑΕΙ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.

  • Προκειμένου να εκδοθεί η Ε.Κ.Α.Α., οι υπηρεσίες των ΑΕΙ θα πρέπει να ελέγχουν το γεγονός ότι ο φοιτητής δεν καλύπτεται από́ άλλον ασφαλιστικό́ φορέα από́ τα στοιχεία του Μητρώου ανασφάλιστων Πολιτών που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.


Η διαδικασία έκδοσης της ΕΚΑΑ από το Πανεπιστήμιο για τους ανασφάλιστους φοιτητές είναι η ακόλουθη: 

  1. ο φοιτητής συμπληρώνει την σχετική αίτηση για τη χορήγηση της ΕΚΑΑ στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών , ακολουθώντας σχετικές οδηγίες. 
  2. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να γνωρίζουν ότι η ΕΚΑΑ θα εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης μόνο αν είναι ανασφάλιστος και ότι στην περίπτωση που λήξει / ανασταλεί η φοιτητική του ιδιότητα και ισχύει ακόμη η ΕΚΑΑ, θα πρέπει να την επιστρέψει.

----------------------------------------------------------

Αν δεν είναι εφικτό να εκδοθεί η ΕΚΑΑ από το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να ασφαλιστείτε για τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, είτε από κάποιον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα υποδοχής. 

Επιπροσθέτως της ΕΚΑΑ, συνιστάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σύναψη ιδιωτικής ασφάλειας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την ΕΚΑΑ, όπως δαπάνες επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή δαπάνες επαναπατρισμού. Κάποια Πανεπιστήμια υποδοχής θεωρούν αυτού  του είδους την ασφάλιση υποχρεωτική οπότε είναι πολύ σημαντικό να συμβουλευθείτε προσεκτικά τις ιστοσελίδες τους για να είστε προετοιμασμένοι ανάλογα.

Οι φοιτητές που εκτός των άλλων πρόκειται να απασχοληθούν σε εργαστήρια/κλινικές θα πρέπει να είναι επίσης εφοδιασμένοι με ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για σωματικές βλάβες ή /και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν από αμέλεια καθώς και ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος. Κάποιες φορές αυτή παρέχεται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασφαλιστούν ιδιωτικά.

Επιπλέον πληροφορίες για έκτακτη υγειονομική περίθαλψη ανάλογα με τη χώρα υποδοχής μπορείτε να βρείτε στο http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=el

Στην Τουρκία δεν ισχύει η  ΕΚΑΑ, οπότε, οι εξερχόμενοι φοιτητές  για να είναι καλυμμένοι υγειονομικά, θα πρέπει να ασφαλιστούν ιδιωτικά.
Σύμφωνα με οδηγίες του ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+), αυτό μπορεί να γίνει και στην Τουρκία μετά την άφιξή τους. Περισσότερα δείτε και εδώ
'Ομως σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με το Πανεπιστήμιο υποδοχής και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα λάβουν από αυτό.

Άτομα από χώρες εκτός ΕΕ, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και καλύπτονται από το κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, έχουν επίσης δικαίωμα να αποκτήσουν κάρτα. Ωστόσο, οι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την ΕΚΑΑ για ιατρική περίθαλψη στη Δανία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.