Ευρετήριο Άρθρου

Υγειονομική Περίθαλψη Ανασφάλιστων Φοιτητών/τριών

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του  Ν.4452/2017 (Α’17)  και την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Αναλυτικότερα:

  • Οι ανασφάλιστοι φοιτητές απευθύνονται πλέον στις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον ΑΜΚΑ τους, καθώς το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να εκδίδει ούτε να ανανεώνει Βιβλιάρια Υγείας σε φοιτητές. Τυχόν Βιβλιάρια Υγείας φοιτητών που έχουν εκδοθεί́ από́ τις υπηρεσίες των ΑΕΙ ανακαλούνται.

Για την Εγκύκλιο δείτε εδώ


Ειδικότερα για τους φοιτητές/τριες των Σχολών Ηρακλείου

Πληροφορίες για τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία και Τοπικές Μονάδες Υγείας) στην Κρήτη βρίσκονται στην ιστοσελίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης (7η ΥΠΕ Κρήτης - Υγεία (hc-crete.gr). Επιπλέον πληροφορίες για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας προσφέρονται κατόπιν ατομικού ραντεβού στο Ηράκλειο από το Κέντρο Υγείας Ηρακλείου (τηλ. για ραντεβού 2810719288).


Ειδικότερα για του φοιτητές/τριες των Σχολών Ρεθύμνου

Στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου λειτουργεί Γενικό Ιατρείο (στο ισόγειο του κτιρίου που βρίσκεται το εστιατόριο). Η εθελοντική ιατρική υπηρεσία που παρέχεται από Γενικούς και Οικογενειακούς Ιατρούς, αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές και κατ’ εξαίρεση τους εργαζόμενους: Διοικητικούς και μέλη ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

  • Ο Γιατρός απαγορεύεται, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, να κάνει συνταγογράφηση και να γράφει εξετάσεις σε τρίτα πρόσωπα, ανεξαρτήτως βαθμού συγγενείας.
  • Ιατρικές πράξεις  όπως: συνταγογράφηση, καταχώρηση εξετάσεων  και άλλες διαδικαστικές ιατρικές πράξεις, απαιτούν  υποχρεωτικά σύμφωνα με τον νόμο, την προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας και τη φυσική παρουσία  του ασθενή, εφόσον, ο γιατρός υποχρεούται να καταγράφει όποια ιατρική πράξη κάνει στο βιβλιάριο υγείας του ασθενή.
  • Τα πιστοποιητικά για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες απαιτούν τη γνωμάτευση καρδιολόγου.
  • Συνταγογράφηση έως 3 μήνες
  • Ο γιατρός αντιμετωπίζει και έκτακτα περιστατικά χαμηλής επικινδυνότητας.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για φοιτητές/τριες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από́ τις υπηρεσίες των ΑΕΙ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.

  • Προκειμένου να εκδοθεί η Ε.Κ.Α.Α., οι υπηρεσίες των ΑΕΙ θα πρέπει να ελέγχουν το γεγονός ότι ο φοιτητής δεν καλύπτεται από́ άλλον ασφαλιστικό́ φορέα από́ τα στοιχεία του Μητρώου ανασφάλιστων Πολιτών που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ.


Η διαδικασία έκδοσης της ΕΚΑΑ από το Πανεπιστήμιο για τους ανασφάλιστους φοιτητές είναι η ακόλουθη: 

  1. ο φοιτητής συμπληρώνει την σχετική αίτηση για τη χορήγηση της ΕΚΑΑ στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών , ακολουθώντας σχετικές οδηγίες. 
  2. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να γνωρίζουν ότι η ΕΚΑΑ θα εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης μόνο αν είναι ανασφάλιστος και ότι στην περίπτωση που λήξει / ανασταλεί η φοιτητική του ιδιότητα και ισχύει ακόμη η ΕΚΑΑ, θα πρέπει να την επιστρέψει.

----------------------------------------------------------

Αν δεν είναι εφικτό να εκδοθεί η ΕΚΑΑ από το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να ασφαλιστείτε για τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, είτε από κάποιον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα υποδοχής. 

Επιπροσθέτως της ΕΚΑΑ, συνιστάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σύναψη ιδιωτικής ασφάλειας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την ΕΚΑΑ, όπως δαπάνες επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή δαπάνες επαναπατρισμού. Κάποια Πανεπιστήμια υποδοχής θεωρούν αυτού  του είδους την ασφάλιση υποχρεωτική οπότε είναι πολύ σημαντικό να συμβουλευθείτε προσεκτικά τις ιστοσελίδες τους για να είστε προετοιμασμένοι ανάλογα.

Οι φοιτητές που εκτός των άλλων πρόκειται να απασχοληθούν σε εργαστήρια/κλινικές θα πρέπει να είναι επίσης εφοδιασμένοι με ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για σωματικές βλάβες ή /και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν από αμέλεια καθώς και ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος. Κάποιες φορές αυτή παρέχεται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασφαλιστούν ιδιωτικά.

Επιπλέον πληροφορίες για έκτακτη υγειονομική περίθαλψη ανάλογα με τη χώρα υποδοχής μπορείτε να βρείτε στο http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=el

Στην Τουρκία δεν ισχύει η  ΕΚΑΑ, οπότε, οι εξερχόμενοι φοιτητές  για να είναι καλυμμένοι υγειονομικά, θα πρέπει να ασφαλιστούν ιδιωτικά.
Σύμφωνα με οδηγίες του ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+), αυτό μπορεί να γίνει και στην Τουρκία μετά την άφιξή τους. Περισσότερα δείτε και εδώ
'Ομως σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με το Πανεπιστήμιο υποδοχής και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα λάβουν από αυτό.

Άτομα από χώρες εκτός ΕΕ, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και καλύπτονται από το κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, έχουν επίσης δικαίωμα να αποκτήσουν κάρτα. Ωστόσο, οι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την ΕΚΑΑ για ιατρική περίθαλψη στη Δανία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.