Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική και χορηγείται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας στο δικτυακό τόπο http://academicid.minedu.gov.gr καθ΄όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Η ηλεκτρονική αίτηση του φοιτητή εγκρίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και η ακαδημαϊκή ταυτότητα παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο από το σημείο παράδοσης που έχει ο ίδιος επιλέξει.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της ακαδημαϊκής ταυτότητας οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, προσκομίζοντας τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και ζητώντας την επανέκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας επαναλαμβάνεται από την αρχή.

 Δικαιούχοι Ακαδημαϊκής Ταυτότητας είναι:

  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ και για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

  • Οι φοιτητές μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δευτέρου κύκλου σπουδών.

  • Οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

  • Οι φοιτητές-πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Erasmus” για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους σε ημεδαπό ΑΕΙ.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα ισχύει έως το χρονικό σημείο που ο φοιτητής καθίσταται πτυχιούχος ή χάσει τη φοιτητική του ιδιότητα (δηλαδή εάν αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές, εάν στρατευθεί ή συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής αυτής), καθώς τότε διακόπτεται αυτόματα κάθε δικαίωμα και ο κάτοχος της ακαδημαϊκής ταυτότητας υποχρεούται να την καταθέσει αμελλητί στη Γραμματεία του Τμήματός του.