Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα οικονομικά διαθέσιμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη σειρά κατάταξης των φοιτητών. Η σειρά κατάταξης καθορίζεται από ένα
σύστημα μοριοδότησης, που έχει ως βάση τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της οικογένειας του φοιτητή, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης και με βάση τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε αίτηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι φοιτητές με το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα.

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση στα φοιτητικά εστιατόρια υποβάλλονται κάθε ακαδημαϊκό έτος την άνοιξη, μετά από ανακοίνωση των Γραφείων Φοιτητικής Μέριμνας. Οι επιτυχόντες φοιτητές κάθε έτους, υποβάλλουν την αίτησή τους για δωρεάν σίτιση το Σεπτέμβριο, κατά την περίοδο ολοκλήρωσης των εγγραφών τους στη Γραμματεία του Τμήματος Επιτυχίας τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και απαιτείται να έχετε τα δικαιολογητικά σας σε ψηφιακή μορφή (αρχείο .pdf). Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων και σχετικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής ανακοινώνονται κάθε φορά που ανοίγει η διαδικασία στον ιστότοπο της Φοιτητικής Μέριμνας στην καρτέλα "ανακοινώσεις" και ισχύει μόνο για τους φοιτητές που αναφέρεται.  

Δωρεάν Σίτιση θα χορηγηθεί σε όλους τους φοιτητές που εμπίπτουν στις κατηγορίες που έχουν προτεραιότητα βάσει των σχετικών διατάξεων και στους δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις, εφόσον η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που υπέβαλαν αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση ανακοινώνεται από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας ο Πίνακας των δικαιούχων δωρεάν σίτισης καθώς και οι ημερομηνίες ενεργοποίησης του δικαιώματος αυτού.

Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στα Φοιτητικά εστιατόρια καταβάλλοντας το ποσό των περίπου 3€ ανά γεύμα ή με τις κάρτες 7 και 15 ημερών στην τιμή των 14,25€ και 30,50€, αντίστοιχα, που περιλαμβάνουν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, και τις οποίες προμηθεύονται από τα εστιατόρια.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για σίτιση;

Η αίτηση για τη δωρεάν παροχή σίτισης συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται στον τρέχοντα διαδικτυακό τόπο στην επιλογή "Αιτήσεις" σε κάθε εαρινό εξάμηνο, ώστε να έχει ο φοιτητής δωρεάν σίτιση στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά είναι κοινά για στέγαση και σίτιση. Οι επιτυχόντες φοιτητές υποβάλλουν την αίτησή τους για δωρεάν στέγαση ή/και σίτιση το Σεπτέμβριο, κατά την περίοδο ολοκλήρωσης των εγγραφών τους στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους. Σημειώνεται ότι κατά το τέλος εαρινό εξάμηνο του Α' έτους σπουδών τους θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου την αίτησή τους, όπως και οι φοιτητές μεγαλύτερου έτους σπουδών, ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των αιτηθέντων και εν δυνάμει δικαιούχων στέγασης  και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης

Προϋποθέσεις για αίτηση Σίτισης

Κατηγορίες προτεραιότητας στη Δωρεάν Σίτιση

Διευκρινίσεις για την Παροχή Δωρεάν Σίτισης

Δικαιολογητικά και οδηγίες υποβολής Αιτήσεων Σίτισης

Σχετική νομοθεσία


Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι

 1. Οι ενεργοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου 4009/2011, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα.

 2. (i) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011). (ii) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011.

 3. Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος προέλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (ε) του ν. 4009/2011.

 4. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων (β) (ii) και (δ).


Προϋποθέσεις για αίτηση Σίτισης

 1. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις 45.000 Ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000 Ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 Ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 Ευρώ για καθέναν από αυτούς.

 2. Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις 45.000 Ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 Ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

 3. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις 25.000 Ευρώ.Δίδεται δωρεάν Σίτιση κατά προτεραιότητα σε όσους εμπίπτουν σε μία (1) από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (Α 75), και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).
 2. Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου πολυμελούς οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα.
 3. Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.
 4. Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
 5. Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
 6. Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchene ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.ζ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α 156).
 7. Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του ν.1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.Διευκρινίσεις για την Παροχή δωρεάν Σίτισης

 • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.

 • Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή το Ίδρυμα, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη.

 • Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας.

 • Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγος του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.


 

Σχετική νομοθεσία :

Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-6-2012, ΦΕΚ 1965/Β

Σύστημα Μοριοδότησης 407-FEK_Apof.Sygk_Ekp. Erev.1b_moriodotisi_sitisis_stegasi & 415_Apof.Sygk_Ekp.Erev.1_moriodotisi_FEK

Απόφαση Συγκλήτου: 407-Apof.Sygk_Ekp.Erev.1b_moriodotisi_sitisis_stegasis_ΩΖ7Β469Β7Γ-ΩΚΠ & 415_Apof.Sygk_Ekp.Erev.1_moriodotisi_6Ι1Ε469Β7Γ-ΒΒΑ