Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης

ESPA 2014 2020

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχοντας εξασφαλίσει την συμμετοχή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", άξονας προτεραιότητας 6 "Βελτιώση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος" με τίτλο: "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης" δύναται να ενισχύσει οικονομικά τη μετακίνηση φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθής Κοινωνικές Ομάδες, μέσω συμφωνίας με τοπικούς φορείς αστικής συγκοινωνίας των δύο πόλεων (Ηράκλειο, Ρέθυμνο). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας ενημερώνουν όλους τους ενεργούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς ότι μπορούν να αιτηθούν οικονομική ενίσχυση αστικής τους μετακίνησης μέσα από την πλατφόρμα αιτήσεων για σίτιση/στέγαση της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης των αξιολογημένων αιτήσεων σίτισης/στέγασης για το ακαδ. έτος 2018-2019 (Απόφαση Συγκλήτου Π.Κ. µε αριθµό 368/27-04-2017) και με προτεραιότητα στους φοιτητές που καταθέτουν μαζί με την αίτηση τους, την εγκεκριμένη αίτηση εντός του 2018 στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)».