Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια που λάμβάνει την επιδότηση 50% της Αστικής Μετακίνησης πρέπει να συμπηρώσει την Καρτέλα Φοιτητή/τριας λόγω αυτής της παροχής στα πλαίσια του προγράμματος "Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης" που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» άξονας προτεραιότητας 6 "Βελτιώση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος"και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Καρτέλα Φοιτητή/τριας