Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης Σίτισης ή/και Στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε με προσοχή την ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης Σίτισης ή/και Στέγασης

για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Πριν την συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να έχετε υποβάλλει φορολογική δήλωση

για το οικονομικό έτος 2023 (φορολογικό έτος 2022)

Οδηγίες Σύνδεσης:

Σύνδεση στην πλατφόρμα https://www.merimna.uoc.gr στο μενού Αιτήσεις.

Για να συνδεθείτε στη φόρμα της αίτησης χρησιμοποιήστε:

Όνομα Χρήστη: το ακαδημαϊκό σας e-mail

Κωδικός πρόσβασης (password): τον κωδικό που έχετε φτιάξει στο https://myaccount.uoc.gr

 

Δικαιολογητικά

(όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου PDF & ονομασία αρχείου έως 20 λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς κενό και μέγεθος έως 5ΜΒ ανά αρχείο)

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο των δύο όψεων της ακαδημαϊκής ταυτότητας. Αντίγραφο της ακαδημαϊκής ταυτότητας μπορεί να αντληθεί μέσα από την εφαρμογή https://academicid.minedu.gov.gr/, με την είσοδο  στην  αίτηση, το πεδίο ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ, επιλέγετε Εκτύπωση και κάνετε αποθήκευση σε αρχείο pdf.

2. Πρόσφατο  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ημερομηνία έκδοσης όχι άνω των 6 μηνών) από τον Δήμο ή το ΚΕΠ ή το www.gov.grΔιευκρινίζεται ότι πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα.

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 

4. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό) οικ. έτους 2022, των γονέων, του ίδιου του φοιτητή (≤25 ετών) και των λοιπών ανήλικων μελών της οικογένειας, εφόσον ο φοιτητής ή/και τα ανήλικα υποβάλουν φορολογική δήλωση.

5. Φορολογική δήλωση Ε1 του οικ. έτους 2022 των γονέων.

Διευκρινίσεις:

 • Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι άνω των 25 ετών (>25) επισυνάπτει μόνο η δική του/της Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό) οικ έτους 2022, και Φορολογική Δήλωση Ε1 του οικ. έτους 2022.
 • Στην περίπτωση που ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Μόνιμου Κάτοικου Εξωτερικού από την αρμόδια Προξενική Αρχή σε συνδυασμό με Υπεύθυνη Δήλωση, όπου αναφέρεται ότι ο γονέας δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα. 
 • Οι Κύπριοι φοιτητές προσκομίζουν «Φορολογική Βεβαίωση Προσόδων» του 2022 από το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου (υποχρεωτικά) και για τους δύο (2) γονείς, αλλά και για τους ιδίους τους φοιτητές και τα ανήλικα αδέλφια τους (εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση), αν έχουν εισόδημα.
 • Το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας μπορεί να αντληθεί μέσα από το Student Web: στην καρτέλα Βαθμολογίες επιλέξετε Ανά εξάμηνο, στην συνέχεια πατώντας δεξί κλικ επιλέξετε Εκτύπωση και αποθηκεύστε το αρχείο σε pdf. Βαθμολογίες που εμφανίζονται με PrtScn (print screen) δεν γίνονται δεκτές.

 

Άλλα προαιρετικά δικαιολογητικά:

 1. Αποδεικτικό ανεργίας: Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας και σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 2. Διαζευκτήριο γονέων και απόφαση δικαστηρίου για την άσκηση επιμέλειας του φοιτητή. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει δικαστική απόφαση ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει τα οικονομικά στοιχεία (Εκκαθαριστικό & Ε1) και των δύο γονέων.
 3. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, σε ισχύ.
 4. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών αδελφού φοιτητή (ενεργού) Α΄ κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος άλλου πτυχίου.
 5. Πρόσφατη και σε ισχύ βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση σύνταξης ανικανότητας, με ποσοστό στην κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% από αρμόδιο φορέα του δημοσίου, για τον φοιτητή, τους γονείς ή τα αδέλφια του. Αν στο πιστοποιητικό δεν διασαφηνίζονται τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο η αναπηρία άνω του 67%, απαιτείται συμπληρωματικά ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ, η οποία θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα. 
 6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, μόνο στην περίπτωση που το συμβάν δεν έχει καταχωρηθεί στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Στην περίπτωση άγαμης μητέρας με τέκνο χωρίς αναγνώριση, εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να υποβληθεί και Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν είναι έγγαμη και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
 • Κύπριοι, ομογενείς και αλλοδαποί φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικά αντίστοιχα με αυτά που προσκομίζουν οι φοιτητές που η οικογένεια τους έχει μόνιμη κατοικία εντός Ελλάδος. Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

 

Επισημαίνεται ότι:

 • Η υποβολή της αίτησης έχει ισχύ και αξιολογείται μόνο εφόσον σε αυτήν έχουν επισυναφθεί σωστά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία PDF) και τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά δικαιολογητικά από τον πιο πάνω κατάλογο. 
 • Τα αρχεία για να ανέβουν σωστά, θα πρέπει η ονομασία τους να είναι: μόνο σε λατινικά γράμματα, έως 20 χαρακτήρες, χωρίς κενό (π.χ. ακαδημαϊκή ταυτότητα: aktayt"eponymo", πράξη διοικητικού προσδιορισμού (εκκαθαριστικό): EΚΚ"eponymo", πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: oikkat"eponymo").
 • Τα υπόλοιπα προαιρετικά δικαιολογητικά αξιολογούνται και προστίθενται στο σύνολο των μορίων του αιτούντα, εφόσον επισυνάπτονται και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται γι’ αυτά.
 • Αιτήσεις με δυσανάγνωστα ή λανθασμένα ή ελλιπή αρχεία που ΔΕΝ δύναται να αξιολογηθούν, επιφέρουν αποκλεισμό από τις παροχές της αίτησης
 • Η Υπεύθυνη Δήλωση που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική αίτηση σίτισης / στέγασης υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται μ’ αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση τα αρχεία άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).
 • Η υποβολή ψευδών στοιχείων ή παραποιημένων εγγράφων επιφέρει τον αποκλεισμό του αιτούντα από τις παροχές.

 

Προσοχή:

 1. Κάθε δικαιολογητικό (π.χ. Ε1, πιστ. οικ. κατάστασης) πρέπει να είναι ολόκληρο σε ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο και όχι κάθε σελίδα χωριστά.
 2. Με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης θα λάβετε στο ιδρυματικό σας e-mail επιβεβαίωση ότι: «Η αίτησή σας έχει υποβληθεί» και καλείστε, μέσα από το σύνδεσμο (Link) που θα σας έχει σταλθεί στο ακαδημαϊκό σας e-mail, να ελέγξετε την ορθότητα των δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησής σας.
 • Στην περίπτωση που ΔΕΝ λάβετε επιβεβαίωση στο ιδρυματικό σας e-mail, ή τα στοιχεία σας ή/& τα αρχεία που επισυνάψατε δεν είναι σωστά, θα πρέπει να επαναλάβετε την διαδικασία υποβολής της αίτησης από την αρχή ή να στείλετε στο email της Φοιτητικής Μέριμνας τα δικαιολογητικά που δεν έχουν ανέβει [ενδεχομένως από διαφορετικό φυλλομετρητή (π.χ. Googlechrome Mozillafirefox,)].
 • Αντίγραφο του e-mail μαζί με τον αριθμό ID πρέπει να κρατηθεί ως αποδεικτικό υποβολής της αίτησης.

 

Στον ιστότοπο www.merimna.uoc.gr και στην επιλογή «Παροχές», επιλέγοντας «Στέγαση» ή «Σίτιση», μπορείτε να βρείτε στη σχετική νομοθεσία: α) την υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 ΚΥΑ, το άρθρο 1 παρ. 3 της οποίας καθορίζει το ποσό που λαμβάνεται ως εισόδημα και β) το σύστημα μοριοδότησης των δεδομένων των αιτήσεων (υπ’ αριθμ. 368/27-4-2017 συνεδρία Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης).

 

Ο κατάλογος των αιτηθέντων για σίτιση ή/και στέγαση με τη μοριοδότηση των δεδομένων τους θα αναρτηθεί, μετά την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας στον ιστότοπο www.merimna.uoc.gr και θα συνοδεύεται από τη σχετική ανακοίνωση για το χώρο και το χρόνο εξυπηρέτησης των δικαιούχων.

 

Η άσκηση ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας λαμβάνει χώρα μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας από την ανάρτηση των ανωτέρω και υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τις:

Σχολές Ρεθύμνου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και

Σχολές Ηρακλείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.