Οδηγίες  συμπλήρωσης  και  υποβολής  Αιτήσεων 

Σίτισης  Ακαδημαϊκού  έτους  2018-2019

       Παρακαλούμε να  συμπληρώσετε με προσοχή την ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης Σίτισης ή/και Στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  

       Για να συνδεθείτε στη φόρμα της αίτησης χρησιμοποιήστε το ακαδημαϊκό σας e-mail για «Όνομα Χρήστη» και για κωδικό πρόσβασης (password) τον κωδικό που εσείς φτιάξατε στο https://myaccount.uoc.gr 

Δικαιολογητικά

(μορφή αρχείου PDF & ονομασία αρχείου έως 20 λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς κενό και μέγεθος έως 5ΜΒ ανά αρχείο)

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο ακαδημαϊκής  ταυτότητας (και από τις δύο όψεις). 
 2. Πρόσφατο (ημερομηνία έκδοσης όχι άνω των 6 μηνών) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή το ΚΕΠ.
 3. Φετινό (2018) εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας με τα εισοδήματα του φορολ. έτους 2017, των γονέων αλλά και του ίδιου του φοιτητή (<25 ετών) και των λοιπών ανήλικων μελών της οικογένειας, εφόσον ο φοιτητής ή/και τα ανήλικα υποβάλουν και αυτοί φορολογική δήλωση.
 4. Φετινή (2018) φορολογική δήλωση (Ε1) των γονέων του φορολ. έτους 2017.

Διευκρινίσεις:

 • Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι άνω των 25 ετών (>25) επισυνάπτει μόνο το δικό του φετινό (2018) εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, με τα εισοδήματα του 2017 και τη φετινή φορολογική δήλωση (Ε1).
 • Οι Κύπριοι φοιτητές προσκομίζουν "Φορολογική Βεβαίωση Προσόδων" του 2017 από το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου και   για τους δύο (2) γονείς (υποχρεωτικά), αλλά και για τους ιδίους και τα ανήλικα αδέλφια τους, αν έχουν εισόδημα.

Άλλα προαιρετικά δικαιολογητικά:

 1. Αποδεικτικό ανεργίας: Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ τουλάχιστον "ετήσιας διάρκειας" και σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 2. Διαζευκτήριο γονέων και απόφαση δικαστηρίου για την άσκηση της γονικής μέριμνας του φοιτητή. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει  δικαστική απόφαση ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει τα οικονομικά στοιχεία (Εκκαθαριστικό & Ε1) και των δύο γονέων.
 3. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών αδελφού φοιτητή (ενεργού) Α΄ κύκλου σπουδώνεφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος άλλου πτυχίου.
 4. Πρόσφατη βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση σύνταξης ανικανότητας, με ποσοστό στην κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% από αρμόδιο φορέα του δημοσίου, για τον φοιτητή, τους γονείς ή τα αδέλφια του.
 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα, μόνο στην περίπτωση που το συμβάν δεν έχει καταχωρηθεί στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Βεβαίωση στρατιωτικής υπηρεσίας για αδελφό στρατιώτη (κληρωτός στρατ. θητείας) σε ισχύ στο ακαδ. έτος εξυπηρέτησης.
 • Οι ομογενείς και οι αλλοδαποί φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν δικαιολογητικά αντίστοιχα με τα παραπάνω, μεταφρασμένα στα ελληνικά.

Επισημαίνεται ότι:

 • Η υποβολή της αίτησης έχει ισχύ και αξιολογείται μόνο εφόσον σε αυτήν έχουν επισυναφθεί σωστά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία PDF) και τα τέσσερα (4) υποχρεωτικά δικαιολογητικά από τον πιο πάνω κατάλογο. 
 • Τα αρχεία για να ανέβουν σωστά, θα πρέπει η ονομασία τους να είναι: μόνο σε λατινικά γράμματα, έως 20  χαρακτήρεςχωρίς κενό (π.χ. ακαδημαϊκή ταυτότητα: aktayt"eponymo", πράξη διοικητικού προσδιορισμού  (εκκαθαριστικό): EΚΚ"eponymo", πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: oikkat"eponymo").
 • Τα υπόλοιπα προεραιτικά δικαιολογητικά αξιολογούνται και προστίθενται στο σύνολο των μορίων του αιτούντα, εφόσον επισυνάπτονται και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται γι’ αυτά.
 • Αιτήσεις με δυσανάγνωστα ή λανθασμένα ή ελλιπή αρχεία που ΔΕ δύναται να αξιολογηθούν, επιφέρουν αποκλεισμό απο τις παροχές της αίτησης
 • Η Υπεύθυνη Δήλωση που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική αίτηση σίτισης / στέγασης υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 και η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται μ’ αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση τα αρχεία άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).
 • Η υποβολή ψευδών στοιχείων ή παραποιημένων εγγράφων επιφέρει τον αποκλεισμό του αιτούντα από τις παροχές.

Προσοχή:

 1. Κάθε δικαιολογητικό (π.χ. Ε1, οικογεν. κατάσταση) πρέπει να είναι ολόκληρο σε ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο και όχι κάθε σελίδα χωριστά.
 2. Με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης θα λάβετε στο ιδρυματικό σας e-mail επιβεβαίωση ότι: «Η αίτησή σας έχει υποβληθεί επιτυχώς» και καλείστε, μέσα από το σύνδεσμο (Link) που θα σας έχει σταλθεί στο ακαδημαϊκό σας e-mail, να ελέγξετε την ορθότητα των δικαιολογητικών και  στοιχείων της αίτησής σας.
 • Στην περίπτωση που ΔΕ λάβετε επιβεβαίωση στο ιδρυματικό σας e-mail, ή τα στοιχεία σας ή/& τα αρχεία που επισυνάψατε δεν είναι σωστά, θα πρέπει να  επαναλάβετε την διαδικασία υποβολής της αίτησης από την αρχή ή να στείλετε στο email της Φοιτητικής Μέριμνας τα δικαιολογητικά που δεν έχουν ανέβει [ενδεχομένως από διαφορετικό φυλλομετρητή (Googlechrome, Mozillafirefox, Microsoftinternet explorer)].
 • Αντίγραφο του e-mail μαζί με τον αριθμό ID πρέπει να κρατηθεί ως αποδεικτικό υποβολής της αίτησης.

Στον ιστότοπο www.merimna.uoc.gr και στην επιλογή «Παροχές», επιλέγοντας «Στέγαση» ή «Σίτιση», μπορείτε να βρείτε στη σχετική νομοθεσία: α) την υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 ΚΥΑ, το άρθρο 1 παρ. 3 της οποίας καθορίζει το ποσό που λαμβάνεται ως εισόδημα και β) το σύστημα μοριοδότησης των δεδομένων των αιτήσεων (υπ’ αριθμ. 368/27-4-2017 συνεδρία Συγκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης).

Ο κατάλογος των αιτηθέντων για σίτιση ή/και στέγαση με τη μοριοδότηση των δεδομένων τους θα αναρτηθεί, μετά την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας στον ιστότοπο www.merimna.uoc.gr και θα συνοδεύεται από τη σχετική ανακοίνωση για το χώρο και το χρόνο εξυπηρέτησης των δικαιούχων.

Η άσκηση ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας λαμβάνει χώρα μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας από την ανάρτηση των ανωτέρω, και υποβάλλονται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τις:

Σχολές Ρεθύμνου:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και

Σχολές Ηρακλείου:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Για την υποβολή τις Αίτησης πατήστε  < εδώ >