Θέμα: Λειτουργία των Εστιατορίων Σίτισης κατά  τους θερινούς μήνες

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών δεν υφίσταται δωρεάν σίτιση και όλοι οι σιτιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν το αντίτιμο του γεύματος που καταναλώνουν στον ανάδοχο βάσει της δεσμευτικής οικονομικής προσφοράς του. Δηλαδή η παροχή της δωρεάν σίτισης διακόπτεται από 01/07/2024 και θα επαναλειτουργήσει από 01/09/2024 για το νέο ακαδημαϊκό έτος.

Το εκάστοτε εβδομαδιαίο μενού και το ημερήσιο εδεσματολόγιο βρίσκεται στη ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας:
https://www.merimna.uoc.gr/index.php/el/anakoinwseis

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας